Regulamin Wypożyczalni Rowerów

 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Wypożyczalni Rowerów Turystycznych w ON HOLIDAY Apartamenty.
 2. Wypożyczalnia rowerów turystycznych czynna jest w godzinach przyjmowania gości w ON HOLIDAY Apartamenty.
 3. Wypożyczenie roweru i złożenie podpisu w Rejestrze Wypożyczalni Rowerów Turystycznych potwierdza, że Wypożyczający zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
 4. Wypożyczane rowery są własnością ON HOLIDAY Apartamenty.
 5. Wypożyczane rowery wyposażone są w linkę zabezpieczającą z zamkiem szyfrowym, oświetlenie pozycyjne przednie i tylne, dzwonek, błotniki (dot. niektórych modeli) i są specjalnie oznakowane.
 6. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do wypożyczalni.
 7. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni.
 8. Wypożyczający rower zobowiązuje się:
  • przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do rejestru wypożyczalni,
  • pozostawić w wypożyczalni zastaw za wypożyczony sprzęt w postaci dokumentu tożsamości lub kaucji zwrotnej w wysokości 150-200 zł,
  • złożyć czytelny podpis w rejestrze wypożyczeń rowerów,
  • być osobą pełnoletnią i trzeźwą, osoba niepełnoletnia może wypożyczyć rower tylko wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy na małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą,
  • dokonać płatności za wypożyczenie roweru wg obowiązującego cennika. Czas zaokrąglamy do 0,5 h na korzyść Wypożyczającego, przyjmujemy płatności gotówką,
  • korzystać z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
  • zwrócić rower do miejsca wypożyczenia tj. ON HOLIDAY Apartamenty wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu,
  • korzystać z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego,
  • przestrzegać zakazu użyczania roweru osobom trzecim,
  • nie używać rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.
  • niezwłocznie zgłaszać problemy związane z korzystaniem z roweru pracownikowi wypożyczalni i odstawienia roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru,
  • zaniechać samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze,
  • pokryć koszty naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego,
  • pokryć koszty zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego.
 9. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 10. Pracownik wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania roweru przez Wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym rowerze.
 11. Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zgubienia roweru ponosi odpowiedzialność prawną i materialną.
 12. W przypadku stwierdzenia