Regulamin Fitness & Spa

Dotyczy apartamentów posiadających dostęp do kompleksu F&S. Z atrakcji oferowanych na terenie Kompleksu mogą korzystać jego współwłaściciele i ich goście oraz rezydenci na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 1. Korzystamy z niecki basenu, jacuzzi, sauny
 2. Zabrania się spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
 3. konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej, w tym w szczególności „gumy do żucia”,
 4. zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody,
 5. używania mydła i innych środków chemicznych,
 6. pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji,
 7. kąpieli w szkłach kontaktowych.
 8. Zabrania się korzystania z basenu, jacuzzi, sauny osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu, jacuzzi, sauny ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania w obiekcie administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Za zniszczenie lub zgubienie wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody przez wynajmującego apartament.
 11. On Holiday Apartamenty nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem „Regulaminu”.

SIŁOWNIA

 1. Osoby korzystające z siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na siłownię.
 2. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 3. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które kładzie się na używane stanowiska do ćwiczeń.
 4. Obsługa kompleksu ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
 5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
 6. Na siłowni obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 13 roku życia.
 7. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.
 8. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
 9. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia.
 10. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 11. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 12. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać administracji.
 13. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 14. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.

BAWIALNIA i PLAC ZABAW

 1. Sala i plac zabaw przeznaczone są do zabawy dla dzieci od 1 roku do 13 lat
 2. Z konstrukcji zabawowej (Małpiego Gaju) i placu zabaw mogą korzystać dzieci powyżej 3 lat do 13 lat
 3. Dzieci przebywają na sali ) i placu zabaw zabaw pod opieką rodziców (opiekunów).
 4. Opiekunowie pozostawiający samodzielnie dzieci na sali zabaw, robią to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
 5. W bawialni ) i placu zabaw obowiązuje zakaz noszenia wierzchniej odzieży i butów.
 6. Dzieci wchodzą w skarpetkach lub kapciach – dotyczy bawialni.
 7. Na salę bawialni opiekunowie wchodzą w skarpetach.
 8. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 9. Zabrania się wchodzenia do konstrukcji oraz na zabawki na placu zabaw rodzicom i opiekunom.
 10. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 11. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Bawialni czy placu zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej z opinią lekarską do Administratora Obiektu
 12. Administracja Obiektu może wyprosić dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 13. Za szkody spowodowane za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) i są zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń. Administracja Obiektu jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń Bawialni i Placu Zabaw
 14. Na sali zabaw zabrania się: – wspinania po zewnętrznych ścianach ( siatkach) konstrukcji zabawowej, – skakania ze zjeżdżalni do basenu, – wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabaw, – niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju.