Regulamin

OGÓLNE WARUNKI NAJMU
SPOSÓB CZASOWEGO KORZYSTANIA Z APARTAMENTU (w skrócie „OWN”)

On Holiday Apartamenty prowadzący działalność gospodarczą pod firmą On-Time Tomasz Kolan, ul. Śliczna 17, 45-940 Opole nr NIP 5761357474 będący stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem, zwany dalej WYNAJMUJĄCY,

NAJEMCA – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji On Holiday.

APARTAMENT – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej On Holiday, który Najemca wynajmuje na pobyt czasowy wyłącznie w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

 

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa zasady świadczenia usług noclegowych, parkingowych, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie: apartamentów „ On Holiday” w Kołobrzegu, ul. Poleska, ul. Maczka, ul. Muszelkowa, ul. Lwowska, ul. Artyleryjska, ul. Bałtycka, ul. Kasprowicza  jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej przez Najmującego, jak również poprzez dokonanie rezerwacji elektronicznie lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamencie przez Najemcę. Dokonując ww. czynności, Najemca potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie apartamentów On Holiday Regulamin jest dostępny na stronach internetowych OnHoliday.com.pl Doba noclegowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 dnia następnego. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Najemca powinien zgłosić telefonicznie Wynajmującemu pod numerem (+ 48) 604 916 388 lub (+ 48) 536 111 333, lub na adres poczty elektronicznej e-mail: info@OnHoliday.com.pl jak najszybciej. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku najemców nie przestrzegających obowiązującego regulaminu

 

§2 REZERWACJA I MELDUNEK

Podstawą do zameldowania Najemcy jest okazanie wynajmującemu lub jego przedstawicielowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

Wynajmujący ma prawo odmówić wykonania usługi na rzecz Najemcy, który:

– nie udostępni do wglądu ważnego dowodu tożsamości

– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

– podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin

Obowiązujące ceny prezentowane są tylko na stronach OnHoliday.pl są cenami brutto

Przez cały czas pobytu w apartamencie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana zapłata zadatku w  wysokości 30% wartości usługi noclegowej w terminie 48 godzin od  złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

Zadatek nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, dlatego bardzo prosimy o przemyślane terminy rezerwacji.

Pełna należność za pobyt pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem na 7 dni przed przyjazdem. Dopełnienie tego obowiązku jest warunkiem otrzymania kluczy do apartamentu.

Przy przekazywaniu kluczy przez Wynajmującego lub jego przedstawiciela pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 350 PLN, na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Najemcy, w momencie zdania kluczy do Apartamentu. O ile sprawdzenie Apartamentu w obecności Najemcy okaże się niemożliwe Wynajmujący zastrzega sobie prawo sprawdzenia Apartamentu w okresie do 3 dni od wyjazdu Najemcy i zwrotu kaucji przelewem bankowym na konto Najemcy w terminie do 7 dni od daty sprawdzenia stanu Apartamentu i wykluczenia ewentualnych szkód powstałych z winy Najemcy.

W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w trakcie trwania doby noclegowej , wynajmujący nie zwraca opłaty za pozostałą część pobytu.

Zakwaterowanie i odbiór kluczy do Apartamentu odbywa się w godzinach 16.00-21.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu od Wynajmującego bądź jego przedstawiciela, sprawdzając jego stan techniczny i czystość oraz czy Apartament odpowiada wybranej ofercie ze strony internetowej www.OnHoliday.pl .W celu sprawnego przejęcia Apartamentu zaleca się Najemcy skontaktowanie się z Wynajmującym lub wskazanym Opiekunem Apartamentu minimum na godzinę przed szacowaną godziną rzeczywistego przyjazdu na miejsce.

Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż ustalone godziny zakwaterowania, Najemca ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie na co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Przyjazd i zakwaterowanie w godzinach wieczornych (tj. po godzinie 21.00 ) jest objęte dodatkową opłatą w wysokości 100 złotych płatną gotówką osobie przekazującej w imieniu Wynajmującego w chwili przyjazdu.

Zakończenie pobytu i zdanie Apartamentu, w tym zwrot kluczy następuje do godz. 10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Natomiast do godz. 11.00 Najemca jest zobowiązany opuścić osiedle na którym korzystał z Apartamentu, w tym zajmowane miejsce parkingowe.

Jeśli wyjazd jest planowany w godzinach innych niż ustalone godziny, Najemca ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie na co najmniej 24 godziny przed dniem wyjazdu. Wyjazd i wymeldowanie w godzinach rannych (tj. przed godziną 7.00 ) jest objęte dodatkową opłatą w wysokości 100 złotych płatną gotówką osobie przyjmującej w imieniu Wynajmującego w chwili wyjazdu
Z chwilą zwrotu kluczy do Apartamentu następuje dla Najemcy faktyczne zakończenie pobytu. Przekroczenie ustalonych godzin zdania Apartamentu, o których mowa w regulaminie skutkować będzie naliczeniem kolejnej opłaty za pobyt w Apartamencie według stawek zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji.

 

§3 WYNAGRODZENIE I INNE OPŁATY

Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana przy potwierdzeniu rezerwacji otrzymywanym po złożeniu zapytania rezerwacyjnego

 1. Opłata, o której mowa regulaminie, wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej oraz przy potwierdzeniu rezerwacji zawiera 8% podatek od towarów i usług (podatek VAT).
 2. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:
 3. opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób zadeklarowanych przez Najemcę, maksymalnie 4 osoby dorosłe (inne konfiguracje wymagają każdorazowo akceptacji Wynajmującego).
 4. korzystanie z bezprzewodowej sieci Wi-Fi dostępnej w Apartamencie,
 5. miejsce parkingowe na terenie osiedla, ogólnodostępne dla mieszkańców.
 6. całodobową ochronę,
 7. korzystanie ze strefy F&S, zgodnie z regulaminem dotyczącym obiektu, który został określony przez jego zarządcę. z wyłączeniem §4 pkt. 1 c (dot.apartamentów na ul. Poleskiej)

– korzystanie z sali fitness, j.w.

– korzystanie z basenu odkrytego z brodzikiem, j.w.

– korzystanie z basenu krytego i sauny, j.w.

– korzystanie z bawialni dla dzieci. j.w.

 1. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane przy potwierdzeniu rezerwacji i w OWN.
 2. Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia, doposażenia apartamentu w akcesoria codziennego pobytu (m.in. kostki do zmywarki, papier toaletowy, kawa czy herbata) .
 1. Po akceptacji rezerwacji w ciągu 48 godzin Najemca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji podaną opłatę rezerwacyjną w wysokości 30 % opłaty za wynajem Apartamentu.
 2. Za dokonanie wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie Wynajmujący zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji.
 3. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile Wynajmujący nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu (70%) w postaci opłaty za pobyt w Apartamencie Najemca zobowiązany jest zapłacić w terminie do 7 dni przed planowanym przyjazdem do Apartamentu na rachunek bankowy wskazany w regulaminie lub gotówką w dniu przyjazdu.
 5. Płatności można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy Wynajmującego:

Nr konta NestBank 82 2530 0008 2011 1056 8180 0001 w walucie PLN

Nr Konta mBank PL75 1140 2004 0000 3312 1304 1969 w walucie EURO , Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

 1. W przypadku zapłaty opłaty rezerwacyjnej poprzez szybki przelew opłatę serwisową za ten przelew ponosi klient.
 2. Rezerwując apartament krócej niż 90 dni przed przybyciem rezerwacja ma status rezerwacji bezzwrotnej.
 3. Rezerwację można modyfikować, anulować 90 dni przed przyjazdem – o zwrot zaliczki należy zwrócić się mailow na adres info@onholiday.com.com (podając Imię, Nazwisko, adres, numer rezerwacji oraz numer konta na który pieniądze mają zostać zwrócone)

 

§4 ZABEZPIECZNIE APARTAMENTU

Najemca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia apartamentu, przez co rozumie się zamykanie drzwi wejściowych oraz okien przy każdorazowym jego opuszczaniu. Należy także starannie przechowywać klucze, tak by nie miały do nich dostępu osoby trzecie. Zakazuje się wynoszenia z mieszkania znajdujących się w nim rzeczy należących do Wynajmującego.

Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00  zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

Nie można udostępniać ani przekazywać apartamentu osobom trzecim. Z apartamentu może korzystać uzgodniona w wynajmującym liczba osób, jednak nie większa, niż wskazana w ofercie dla poszczególnych apartamentów.

Najemca nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

Najemca zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu

Najemca zobowiązuje się do utrzymywania wynajmowanego apartamentu w należytym stanie.

Przekazanie kluczy Najemcy jak i ich zwrot mogą odbyć się jedynie w wynajmowanym apartamencie.

Wynajmujący nie wyraża zgody na palenie papierosów ani innych używek wewnątrz mieszkania. za nieprzestrzeganie tego zakazu Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości  500 złotych.

Wynajmujący zgadza się na pobyt zwierząt domowych w mieszkaniu pod warunkiem, iż waga zwierzęcia nie przekracza 7kg (słownie: siedem kilogramów)

Osoby niezameldowane w apartamencie mogą gościnnie przebywać w nim od godziny 8:00 do godziny 22:00.

Za dodatkowe osoby znajdujące się w wynajmowanym apartamencie przez Najemcę po godzinie 22:00, będzie naliczana opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wynajmujący zastrzega sobie prawo pobrania tej opłaty z kaucji Najmującego wpłaconej w pierwszym dniu pobytu w wynajmowanym apartamencie.

Wynajmujący oraz obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia Najemcy wchodzić do wynajętego apartamentu. Prawo wejścia do wynajętego apartamentu przez Wynajmującego pozostawia się Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Najemcy i przebywających osób lub w przypadku niestosowania się Najemcy i przebywających osób do niniejszego regulaminu, co może skutkować natychmiastowym usunięciem Najemcy z wynajmowanego apartamentu bez zwrotu kwoty za nie wykorzystany czas najmu.

W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Najemcy wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu, w razie konieczności w asyście policji. W danych okolicznościach opłata za pobyt w Apartamencie nie podlega zwrotowi w żadnej części.

 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI

Odpowiedzialność: Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki nieskrępowanego pobytu Najemcy w apartamencie.

Wynajmujący oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Najemcy, które zostały uszkodzone lub pozostawione przez najemcę w apartamencie podczas pobytu i po jego opuszczeniu.

Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o wszelkich zniszczeniach i szkodach niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, należących do Klienta.

Najemca obciążony jest odpowiedzialnością materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w apartamencie, które powstały bezpośrednio z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość naprawienia szkód wyrządzonych przez Najmującego i obciążenia go kosztami poprzez  ściągnięcie środków z pobranej kaucji.

Najemca zobowiązuje się nie przekazywać/udostępniać apartamentu/nieruchomości osobom trzecim, ani w okresie jego pobytu w apartamencie, ani tym bardziej po jego zakończeniu.

W okresie trwania najmu do przebywania w apartamencie upoważnione są jedynie osoby zgłoszone w karcie meldunkowej.

W przypadku nie przestrzegania zasad zawartych w §5 w punktach 6 i 7, wynajmujący zastrzega sobie prawo do zatrzymania kaucji wpłaconej pierwszego dnia pobytu przy odbiorze kluczy przez Najmującego.

W przypadku uszkodzenia apartamentu w sposób uniemożliwiający jego wynajmowanie kolejnym najemcom, Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy, który odpowiadał za wynajem apartament kosztami niezrealizowanych rezerwacji w czasie usuwania wynikłej z jego winy szkody.

Najemca zobowiązany jest do utrzymania ciszy nocnej w godzinach 22.00-8.00.

Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do przydzielenia Najemcy innego apartamentu o podobnym standardzie i zbliżonej lokalizacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego wybrane przez Najemcę apartament nie będzie dostępny. W przypadku braku wolnych apartamentów Wynajmujący ma prawo anulować rezerwację.

Najmujący ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z przyłącza internetowego w wynajmowanym apartamencie oraz za rozsyłane treści i piliki oraz ściągane treści i pliki.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie awarii od niego niezależnych, np. przerw w dostawie wody, prądu, sygnału tv, sygnału internetowego i  itp.

Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Najemcę na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z Mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego.

Przedmioty pozostawione przez Najemcę po ustaniu stosunku najmu będą odesłane (na jego wyraźną prośbę) na jego koszt pod wskazany adres. Rzeczy pozostawione w lodówce będą wyrzucane.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego najmującego lub osób z nim przebywających w wynajmowanym apartamencie.

 

§6 WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW

 1. W apartamentach obowiązuje zakaz organizowania przyjęć, imprez okolicznościowych, oraz ogólnie pojętego zakłócania spokoju. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej, skarg sąsiadów lub administracji budynku Wynajmujący zastrzega, iż ma prawo nałożyć na Najemcę karę w wysokości 1500 PLN oraz natychmiast usunąć Najemcę z wynajmowanego apartamentu bez zwrotu kwoty za nie wykorzystany czas najmu. Wynajmujący i osoby trzecie zaproszone do apartamentu przez Najemcę, odpowiadają za wszystkie zniszczenia wynajmowanego apartamentu jak i budynku.
 2. W przypadku zagubienia przez Najemcę kluczy do apartamentu, (pilota do garażu) wydanych w dniu przekazania apartamentu i ewentualnie miejsca garażowego, Wynajmujący, zastrzega sobie prawo do odjęcia kosztu dorobienie kluczy, pilota do bramy wjazdowej garażu podziemnego (koszt zależny od ilości kluczy, pilotów) z kaucji zwrotnej nie mniej niż 250,00zł
 3. Najemcy zabrania się wymieniać zamki oraz samodzielnie dorabiać klucze do apartamentu. Istnieje możliwość otrzymania większej ilości kompletów kluczy, jednak musi to wynikać z liczby osób zgłoszonych do zamieszkania w apartamencie podczas rezerwacji.
 4. Najemca nie ma prawa wprowadzać przeróbek ani innych zmian w apartamencie
 5. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz przechowywania i smażenia ryb
 6. Najemca zobowiązuje się do korzystania z apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

9.Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie przekazania apartamentu przez Najemcę, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń najmującego.

 1. Najemca zobowiązuje się do pozostawienia apartamentu Wynajmującego w stanie w jakim go zastał.
 2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w wynajmowanym apartamencie nie wolno Najemcy używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 

§7 OGÓLNE PRZEPISY PORZĄDKOWE

Najemca wynajmujący apartament zobowiązany jest do przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących w budynku, gdzie znajduje się apartament.

Najemca zobowiązany jest dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

Najemca zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, niezanieczyszczania chodników, ulic, trawników.

Na klatkach schodowych w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, oraz innych używek.

Zabrania się Najemcy nadmiernego hałasowania na terenie apartamentu i części wspólnych budynku w którym się znajdują, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych lokatorów innych apartamentów.

Odpowiedzialność Najemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest solidarna.

W mieszkaniu obowiązuje całkowity zakaz palenia i zapalania świeczek. Nie przestrzeganie zakazu może skutkować zatrzymaniem kaucji wpłaconej przez Klienta przy obiorze kluczy pierwszego dnia pobytu.

 

§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

Najemca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o wszelkich sytuacjach, których zaistnienie byłoby niezgodne z regulaminem za pomocą kontaktu telefonicznego pod numer Wynajmującego (+ 48) 604 916 388 lub (+ 48) 536 111 333 i wysłaniem informacji na adres poczty elektronicznej Wynajmującego e-mail: info@OnHoliday.com.pl  .

Wynajmujący dokłada wszelkich starań aby zapewnić swoim Najemcom komfortowy i niezakłócony pobyt w udostępnianych przez siebie apartamentach. Wszelkie zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące działań oraz wykonywania zobowiązań Wynajmującego powinny być zgłaszane niezwłocznie po ich zaistnieniu lub zauważeniu, aby umożliwić Wynajmującemu podjęcie odpowiednich kroków w celu rozwiązania problemu.

Wynajmujący oświadcza, że w ramach swojej działalności stara się udostępniać jak najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje na temat stanu faktycznego apartamentów jak również ich wyposażenia. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w stanie apartamentów i ich wyposażenia w stosunku do zdjęć zamieszczonych na stronach Wynajmującego

Rezerwacji w ramach wynajmu apartamentu mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, mogące wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać w apartamentach jedynie w towarzystwie osób pełnoletnich.

W kwestiach nieuregulowanych w poniższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Wynajmującego.

 

§9 PPROCEDURA REKLAMACJI

1.Wszelkie reklamacje prosimy składać droga mailową: info@OnHoliday.com.pl

 1. Serwis ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni

 

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest On-Time Tomasz Kolan, ul.Śliczna 17, 45-940 Opole nr NIP 5761357474

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online IDOSELL, który należy do firmy IAI sp z o.o.  z siedzibą ul.Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin nazywany dalej IDOSELL

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : info@OnHoliday.com.pl.

Zobowiązania Administratora

 1. Zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania IDOSELL.com

 1. IDOSELL.com jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca IDOSELL.com oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy IDOSELL.com zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, IDOSELL.com zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

 

REGULAMIN KOMPLEKSU F&S 

Dotyczy apartamentów posiadających dostęp do kompleksu F&S. Z atrakcji oferowanych na terenie Kompleksu mogą korzystać jego współwłaściciele i ich goście oraz rezydenci na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 1. niecki basenu,
 2. spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
 3. konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej, w tym w szczególności „gumy do żucia”,
 4. zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody,
 5. używania mydła i innych środków chemicznych,
 6. pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji,
 7. kąpieli w szkłach kontaktowych.
 8. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania w obiekcie administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Za zniszczenie lub zgubienie wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 11. Administracja nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem „Regulaminu”.

 

SIŁOWNIA

 1. Osoby korzystające z siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na siłownię.
 2. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 3. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które kładzie się na używane stanowiska do ćwiczeń.
 4. Obsługa kompleksu ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
 5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
 6. Na siłowni obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 13 roku życia.
 7. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.
 8. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
 9. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia.
 10. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 11. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 12. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać administracji.
 13. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 14. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.

 

BAWIALNIA

 1. Sala przeznaczona jest do zabawy dla dzieci od 1 roku do 13 lat
 2. Z konstrukcji zabawowej (Małpiego Gaju) mogą korzystać dzieci powyżej 3 lat
 3. Dzieci przebywają na sali zabaw pod opieką rodziców (opiekunów).
 4. Opiekunowie pozostawiający samodzielnie dzieci na sali zabaw, robią to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
 5. W bawialni obowiązuje zakaz noszenia wierzchniej odzieży i butów.
 6. Dzieci wchodzą w skarpetkach lub kapciach.
 7. Na salę opiekunowie wchodzą w skarpetach.
 8. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 9. Zabrania się wchodzenia do konstrukcji rodzicom i opiekunom.
 10. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 11. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Bawialni, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej z opinią lekarską do Administratora
 12. Administracja może wyprosić dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 13. Za szkody spowodowane za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) i są zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń. Sala Zabaw jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń
 14. Na sali zabaw zabrania się: – wspinania po zewnętrznych ścianach ( siatkach) konstrukcji zabawowej, – skakania ze zjeżdżalni do basenu, – wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabaw, – niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju.

Apartamenty w Kołobrzegu i Świeradowie-Zdroju
Zarezerwuj
Apartamenty w Kołobrzegu i Świeradowie-Zdroju
Kołobrzeg
Apartamenty w Kołobrzegu i Świeradowie-Zdroju
Świeradów